top of page
  • Forfatters billedeHJEM

GUIDE: Søg 'Tilskud for pasning af eget barn'

Opdateret: 25. okt. 2021

Der er fra folketingets side fastsat nogle betingelser for, hvornår man kan få tilskud til hjemmepasning. Disse regler gælder på tværs af samtlige kommuner i Danmark. Reglerne er fastsat i dagtilbudslovens §86-91 og omfatter følgende:


  1. At den hjemmepassende forælder har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette indebærer, at forælderen skal kunne dokumentere, at hun/han har bestået folkeskolens 9. klasseseksamen i dansk med karakter 02 eller har bestået Prøve i Dansk 2.

  2. At den hjemmepassende forælder ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har en indtægt.

  3. At den hjemmepassende forælder har opholdt sig her i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år.

  4. Tilskuddet kan tidligst tildeles fra barnet er 24 uger og til barnet starter i skole.

  5. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

  6. Det samlede tilskud kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

  7. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Tilskudsperioden kan opdeles i 2 perioder, således at den eksempelvis kan deles mellem barnets forældre, men den samlede tilskudsperiode kan aldrig overstige 12 måneder.

Det skal fremhæves, at den enkelte kommune kan begrænse tilskuddet eller fastsætte forskellige tilskudstakster inden for en bestemt aldersgruppe – eksempelvis at der alene ydes tilskud, indtil barnet er fyldt 3 år.

Endvidere kan kommunen altid beslutte, at der ikke kan ydes tilskud til hjemmepasning, hvis hensynet til barnet efter kommunens opfattelse taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud.


Særlige regler for bestemte persongrupper og boligområder

Der gælder særlige regler for bestemte persongrupper, og forældre der bor i et udsat boligområde. Hvis du er omfattet af nedenstående, anbefaler vi at du kontakter din kommune, som kan rådgive dig om din situation.

  • Du har – umiddelbart forinden ansøgning om tilskuddet – været på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller andre former for offentlig understøttelse, eller din ægtefælle/samlever er på sådanne ydelser.

  • Du bor i et udsat boligområde, jf. listen over udsatte boligområder i § 61a i lov om almene boliger mv.